Registre electrònic
Hora:  
 

Sol·licitud de subvenció Pla "Reactivem Comerç"

Sol·licitud de subvenció Pla "Reactivem Comerç"


Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica

Documentació que cal aportar

-
- Solicitud/Instancia.
- Certificat actualitzat de la Situació Censal. El certificat ha d'indicar l'activitat econòmica que es realitza, la seua data d'alta en l'activitat, lloc on es desenvolupa i el domicili fiscal.
- Compte justificatiu simplificat segons el model contingut en l'Annex.
- Només en cas de tindre treballadors al seu càrrec, s'haurà d'aportar informe de vida laboral d'un codi de compte de cotització a data 31 de desembre de 2020.
- Només en el cas de microempreses, resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua professional corresponent o alta en règim de seguretat social corresponent dels socis titulars.
- Només en el cas d'autònoms/as: Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua professional corresponent.
- Certificat emés per la Cooperativa en el qual conste el pagament de despeses del sol·licitant de la subvenció per l'import corresponent, la data de desemborsament del qual estiga compresa entre gener de 2021 i la data de presentació de la sol·licitud.
- Document de representació (en cas que el sol·licitant siga una persona diferent a l'interessat).
- Certificat de deute pendent en la TGSS. (És obligatori aportar aquesta documentació quan es denegue el consentiment indicat en l'apartat "C".)
- Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries. (És obligatori aportar aquesta documentació quan es denegue el consentiment indicat en l'apartat "C".)
<< Tornar